Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ.
Chi tiết hợp đồng

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ.

Chủ đầu tư: Trường QT Mỹ
Hạng mục: ……………
Tổng giá trị hợp đồng: 10000$

Nội dung công việc

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ.

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện trường quốc tế Mỹ.