Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên
Chi tiết hợp đồng

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên

Chủ đầu tư: Envato
Hạng mục: Photography
Tổng giá trị hợp đồng: $800 US

Nội dung công việc

Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên.

Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên. Bảo duong và thí nghiệm hệ thống điện nhà máy Sumi Hưng Yên.