Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN
Chi tiết hợp đồng

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội.

Chủ đầu tư: KS NIKKO
Hạng mục: Hệ thống điện
Tổng giá trị hợp đồng: 10000 USD

Chi tiết hợp đồng

Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN. Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN. Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN. Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN.

Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN. Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN. Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN. Bảo trì và thí nghiệm hệ thống điện trung áp và hạ áp nhà máy SOCVN.