Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất
Chi tiết hợp đồng

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chủ đầu tư: Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Hạng mục: ……………
GIá trị hợp đồng: 20000$

Nội dung công việc

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống tủ điện trung thế nhà máy lọc dầu Dung Quất.