Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An
Chi tiết hợp đồng

Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An.

Chủ đầu tư: NM đường Nghệ An
hạng mục: Thay thế tủ điện trung áp
Tổng: 100 000$

Nội dung công việc

Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An.

Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An. Thay thế và sữa chữa tủ điện trung áp nhà máy đường Nghệ An.