Khách sạn NIKKO Hà Nội
Chi tiết hợp đồng

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội.

Chủ đầu tư: KS NIKKO
Hạng mục: Hệ thống điện
Tổng giá trị hợp đồng: 10000 USD

Nội dung công việc

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội.

Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội. Bảo dưỡng và thí nghiệm hệ thống điện khách sạn NIKKO Hà Nội.