Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc
Chi tiết hợp đồng

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc.

Chủ đầu tư: BigC
Hạng mục: Lắp đặt điện
Tổng: 50000$

Nội dung công việc

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho BigC khu vực miền Bắc.