Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc
Chi tiết hợp đồng

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc.

Chủ đầu tư: Metro
Hạng mục: hệ thống giám sát điện năng
Tổng giá trị hợp đồng: 100 000$

Nội dung công việc

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc. Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát điện năng cho Metro khu vực miền Bắc.